Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:

Damian Stasiak właściciel strony TopSchody.pl
z siedzibą pod adresem: ul. Domańskiego 4, 74-407 Boleszkowice.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w „Polityce przetwarzania danych osobowych”.


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

1. Administrator – Fabryka schodów - Damian Stasiak, ul. Domańskiego 4, 74-400 Boleszkowice, NIP:5971667583
2. Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe: imię nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje zawarte w korespondencji.
3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym w szczególności z RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
3. Przetwarzając Dane Osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych Osobowych (np. „wycieku” Danych Osobowych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Damian Stasiak, ul. Domańskiego 4, 74-407 Boleszkowice
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dostęp do Danych Osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych Osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

V. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. KORESPONDENCJA TRADYCYJNA I E-MAILOWA

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem: tradycyjnej korespondencji lub poczty e-mail niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane Osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością.
Administrator przetwarza jedynie Dane Osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych Osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

2. KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością.

3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW ADMINISTRATORA I WYKONYWANIEM UMÓW

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi/sprzedaży/ dostawy określonej zawartą umową jaka jest lub była wykonywana na Państwa rzecz lub pozostanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
W razie zbierania Danych Osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje Osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w momencie zawierania umowy.

4. ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
-dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi w stosunku do Administratora
-udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę/sprzedaż/dostawę.
-inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych np. poprzez wymianę wizytówek Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe nie są ujawniane zewnętrznym podmiotom, wykorzystywane są tylko w celach wymienionych w pkt V.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych.
2. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane.

VIII. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa do:
-dostępu do danych osobowych - dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
-informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu Danych Osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych Osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia Danych Osobowych;
-sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
-usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; VIII 1. ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych Osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę Osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania – zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych, okres sprawdzenia przez Administratora poprawności Danych Osobowych);
-sprzeciwu wobec celów przetwarzania Danych Osobowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
-skargi – osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.